Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
43 posty 535 komentarzy

Post tenebras lux

Berkeley72 - fizyk i geofizyk, filozof piagetowsko-lamarckowski, instruktor alpinizmu i ski-alpinizmu

WOJNA BOGÓW : EROS kontra JAHWE (Prolog)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W Starym Testamencie zawarta jest prefiguracja zachowania się św.Pawła, który przybrawszy pozę („skórę”) imitującą apostolskie zachowanie się św. Szczepana, wyłudził od ŚLEPYCH OJCÓW KOŚCIOŁA błogosławieństwo przeznaczone dla namiestnika Chrystusa

 

 

MAREK GŁOGOCZOWSKI
(GASIENICA)

WOJNA BOGÓW

HELIOS-ŚWIATOWID
kontra
JAHWE-HEFAJSTOS

Nowy Celsus
Kraków 1996

 

(Z rewersu okładki „Wojny Bogów”)

* W opinii niżej podpisanego „advocatus diaboli” w Starym Testamencie zawarta jest prefiguracja zachowania się św.Pawła, który sprytnie przybrawszy pozę („skórę”) imitującą apostolskie zachowanie się św. Szczepana, wyłudził od ŚLEPYCH OJCÓW KOŚCIOŁA (patrz Orygenes) błogosławieństwo przeznaczone dla namiestnika Chrystusa. W przeszłości tak właśnie zachował się Św. Jakub-oszust, który przybrawszy się w skórę imitująca zewnętrzny aspekt swego brata Ezawa,wyłudził od ŚLEPEGO OJCA IZRAELA błogosławieństwo dla przywódcy plemienia.

©Copyright Marek Głogoczowski, Kraków 1995

 

 

PROLOG

czyli o zasadach kamuflażu biblijnego "Imperium obłudy"


 W dialogu „Fajdros” Platon ustami Sokratesa przypomniał starodawny, egi­pski mit, wskazujący na zagrożenie dla ludzkości, jakie niesie za sobą wynalazek pisma:  Ono sprowadzi na umysły tych, którzy się go nauczą, zapomnie­nie, gdyż zaniechają ćwiczenia pamięci, ponieważ zdając się na zapis będą przypo­minali sobie od zewnątrz, pod wpływem obcych znaków, nie zaś od wewnątrz, pod wpływem własnych;… uczniom zaś zapewni namiastkę mądrości, nie zaś mądrość prawdziwą. Stając się bowiem zbieraczami wielu mądrości bez nauki, wydadzą się ludźmi o wielkiej wiedzy, choć na ogół staną się nieukami trudnymi w obcowaniu. Zamiast mędrcami, staną się mędrkami.

Tę opinię z IV wieku p.n.e. należałoby dołączyć jako obowiązkowy „Prolog” do Pisma Świętego, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Jakimiż bowiem ludźmi stają się, bezkrytyczni na ogół czytelnicy tego, datowanego na V wiek p.n.e., „Pisma od Boga”? Odpowiedź na pytanie o kulturotwórczą, rolę Biblii uważny czytelnik może znaleźć w „Księdze Wyjścia”, w opisie zdarzeń jakie się rozegrały wśród Żydów zgromadzonych pod górą Synaj. Na tej to bowiem górze Mojżesz dostał od boga Jahwe Pismo, w postaci wyrytego na Kamiennych Tablicach Deka­logu. I wypadki potoczyły się dokładnie tak, jak przewidział to krytykujący techni­czne wynalazki boga Thota, egipski król-mędrzec Tamuz: uzewnętrznienie na piśmie przykazania „nie zabijaj” spowodowało, że kierowana przez Mojżesza żydo­wska „elita” lewitów przestała od wewnątrz rozumieć co to przykazanie oznacza. Podniecona Pismem „elita” ta rzuciła się by mordować tych swych braci i synów, którzy nie ugięli karków przed autorytetem Świętych Znaków wyrytych na kamie­niu.

Czy zatem Biblia jest dziełem rąk starożytnych mędrców, czy też obliczonym na naiwność czytelnika, prymitywnym wytworem zwyrodniałych ambicji „mędrków Syjonu”, którzy od tysięcy lat utrudniają współżycie Żydów z innymi narodami? Umiejący kojarzyć fakty badacz Pisma Świętego bez trudności dostrzeże, że każdy sukces materialny Ojców Założycieli Izraela wiązał się z popełnieniem przez tychże Patriarchów mniejszego lub większego oszustwa lub świństwa: Abraham gromadzi majątek udając, że jest bratem, a nie mężem pięknej Sary; Jakub udaje przed błogosławiącym go ojcem, że jest jego pierworodnym synem Ezawem; Mojżesz zaś — o czym będziemy szerzej pisać — by zrobić karierę proroka pozoruje przed ludem, że ma prywatne kontakty z bogiem Jahwe. Co więcej, ten działający za pośrednictwem Mojżesza bóg Jahwe tak często zalecał Żydom rabunek dorobku — zarówno materialnego jak i kulturowego — innych narodów, że należy go utożsa­mić ze starożytnym BOGIEM GRABIEŻY, który od niepamiętnych już czasów usiłuje zapanować nad całym widzialnym światem. (Stąd właśnie Jezus nazwał Boga Ojca żydów Szatanem, a gnostycy traktowali starotestamentowego Boga jako symbol ZŁA.)

W niniejszym eseju zainteresowanie autora skupione jest na socjotechnice po­czynań wyznawców starotestamentowego Jahwe, na podpatrzeniu — i, jak nakazy­wał to Jezus swoim uczniom, „rozgłaszaniu po dachach” — zasad funkcjonowania starożytnej, religijnej „wspólnoty dla grabieży”, przez Kościół określanej eufemi­zmem  Ludu Bożego. Tych technik oddziaływania na społeczeństwo jest zaledwie kilka i już w „Prologu” autor chciałby zwrócić na nie uwagę. Otóż najważniejszą — by nie powiedzieć „świętą” — zasadą postępowania, wprowadzoną do religii Izrae­la przez Patriarchę Jakuba, jest  maskowanie haniebnych w swej istocie poczynań za pomocą szaty słownej „wypożyczonej” z opisu czynów szlachetnych. Wyra­żenie na przykład „Lud boży” jest szatą słowną zakrywająca obrzydliwość postępo­wania sekty starożytnych złodziei ziemi, a tytuł „Pismo Święte” winien każdemu uważnemu czytelnikowi przypominać, że w tej Księdze będzie się czytać nie o szlachetności, ale o podłości czynów popełnionych przez Naród Wybrany — i to począwszy od historii wyrzucenia z ojcowizny Ezawa, aż po „zamordowanie zgod­nie z Prawem” Chrystusa.

Praktykowanej przez proroków oraz kapłanów Izraela zasadzie „odwracania do góry nogami” obrazu czynów ich przodków jest poświęcone w „Wojnie bogów” bardzo dużo uwagi. Przygotowując ten esej autor poświęcił nieco mniej uwagi socjotechnice okrutnych ofiar, za pomocą których kapłani oraz „prorocy” — i to nie tylko u żydów — zwykli ugruntowywać społeczną akceptację zdeformowanego przez nich obrazu świata. Otóż z punktu widzenia fizjologii oraz psychologii, złożenie krwawej ofiary z „kozła ofiarnego” — w nadziei czy to na „odkupienie” winy czy na „wkupienie się” w laski boga jest formą podwójnego morderstwa: na zewnątrz zabija się li tylko „wskazanego przez boga” człowieka, grupę społeczną, lub w zastępstwie zwierzę; od wewnątrz zaś, uczestnicy lego rytualnego mordu „oczyszczają” swe sumieniu (czyli zabijają swe wspomnienia) wywołujące u nich poczucie winy związane z dokonanymi— względnie zamierzonymi — czynami.

W Biblii najlepszego przykładu “oczyszczenia się”, poprzez zabójstwo rytualne, dostarczyła drużyna mojżeszowych Lewitów, mordując pod górą Synaj tysiące wyznawców Złotego cielca. Poprzez ten akt ludobójczy Chwała Szlachetnego Izraela wzrosła co najmniej w dwójnasób: z jednej strony oczyszczono Izrael z ludzi mogących przypominać innym, że grabież Ziemi Obiecanej jest czynem niemoralnym,. z drugiej zaś strony Lewici bardzo skutecznie przerzucili na wyznawców Cielca odium posądzeń o chciwość, którym to grzechem dusze Lewitów były napełnione przecież bez reszty.

Kult zatem „kozia ofiarnego” — przez proroka Izajasza zwanego także „barankiem  bożym” dzięki celowemu i najzupełniej szczeremu zakłamywaniu obrazu rzeczywistości, nobilitował (i to zarówno w oczach świata zewnętrznego jak i w osobistym, wewnętrznym mniemaniu) obrzydliwe w swej istocie poczynania Naro­du Wybranego, czyniąc z jego co znamienitszych przedstawicieli niezwykle agre­sywnych BEZGRZESZNYCH BANDYTÓW. Mile Bogu uczynki tych starożyt­nych „nadludzi” w ten sposób sławi w Biblii Psalm 32:

Błogosławiony (zbrodniarz), któremu odpuszczono występek,

Którego grzech został zakryty,

Błogosławiony człowiek, któremu Pan nic poczytuje winy.

A w duchu jego nie ma obłudy.

Porównując przydatność poszczególnych religii dla zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości, należy autorytatywnie stwierdzić, iż  każdy kult, polegajqcy czy to na dokonywaniu, czy też na symbolicznym tylko celebrowaniu okrutnych ofiar, jest z samej swej definicji religią mającą na celu zakłamanie obrazu świata.

Oczywiście w Ewangeliach Nowego Testamentu nie ma apoteozy kultu ofiarne­go, a i sam Jezus, modląc się w nich aby kaźń została mu oszczędzona, nie chciał czynić z siebie „dobrowolnej jak baranek” ofiary. Barbarzyńską ideę zmazywania grzechów za pomocą krwi „baranka bożego” zaszczepiły komunom wczesnochrze­ścijańskim „Listy” wysyłane przez Św. Pawła. W tych upozorowanych na pasterską troskliwość listach, nie tylko powtórzona została „mądrość” Psalmu 32 sławiącego przestępców obdarzonych laską Pana. Sformułowana w nich rakże została podsta­wowa dla „chrześcijaństwa” idea, że bez kaźni Chrystusa nie byłoby zbawienia [*].

O „Ewangelii” głoszonej przez Św. Pawła będziemy mówić szerzej w załączo­nych do niniejszego eseju przypisach oraz w Epilogu. Tutaj ograniczymy się do uwagi, że wprowadzając do istniejącej już wcześniej religii chrześcijan kult ofiary oraz kaźni Chrystusa, Św. Paweł automatycznie przerobił chrześcijaństwo na wyraźnie barbarzyńską, agresywną religię, dążącą do totalnego zakłamania rzeczywi­stości. Osobie wprawnej w logicznym kojarzeniu idei nie trudno jest dostrzec do czego sprowadza się „Dobra Nowina” głoszona przez Św. Pawła. Otóż według „Listów” tego samozwańczego apostoła, chrześcijanie winni wierzyć,  że Bóg Oj­ciec skazał na haniebną śmierć na krzyżu swego jedynego Syna, po to aby odkupić (tzn. zmazać, zamaskować) swe własne grzechy Boga Stworzyciela.

Gdyby ziemski, zwykły ojciec postąpił ze swoim dorosłym synem na podobień­stwo „Boga” Św. Pawła, to byśmy powiedzieli, że jest on człowiekiem niezwykle podłym. I z tego właśnie powodu każdy myślący chrześcijanin patrząc na krzyż winien dostrzegać nie dobroć, ale PODŁOŚĆ BOGA, Stworzyciela Izraela, który jest odpowiedzialny za ten akt „zbrodni w majestacie Prawa”. Odwrotnością postę­powania podłego jest postępowanie SZLACHETNE i tutaj bez trudności można wskazać na prawdziwego „Ojca duchowego” Jezusa. Otóż dzięki odkryciom ręko­pisów z Qumran w roku 1947, świat się dowiedział, że sekta esseńczyków, z którą sympatyzował Jezus, była pod silnym wpływem helleńskiego pitagoreizmu. Ponie­waż pod wpływem pitagorejczyków pozostawał również Platon, którego nauki są w dużym stopniu zbieżne z późniejszymi naukami Ewangelii, więc na zakończenie „Prologu” warto przypomnieć te nieskomplikowane, ale za to SZLACHETNE IDEE, które wskutek rozkwitu w Europie „pawłowego” chrześcijaństwa uległy w nowoczesnym świecie zupełnemu prawie zapomnieniu.

Po pierwsze, według wierzeń pitagorejczyków, ludzie mieliby się odradzać w tej samej postaci w cyklach dłuższych zazwyczaj niż 200 lat. Zmartwychwstanie zatem kogoś w ciągu zaledwie dni trzech — będące podstawą wiary Sw. Pawła — jest rzeczą mało istotną, bo i tak wszyscy z czasem się odrodzą w tej samej postaci. Co więcej, postulowana cykliczność procesów bio-cywilizacyjnych odsuwa prawie w nieskończoność spekulacje na temat mitycznej „pracy” Boga Stworzyciela.

Po drugie zaś, w odwrotności do Żydów, którzy wykorzystując kult ofiarny praktykowali „amputację” swych niewygodnych sumień[**], pitagorejczycy co dzień wieczór mieli obowiązek analizowania swych wcześniejszych czynów. Pro­wadziło to do rozwoju ich pamięci, a zatem i sumienia: Głównym celem tych obrachunkowych zabiegów było oczywiście doskonalenie etvczne jednostki związa­ne nierozłącznie z doskonaleniem zdolności umysłowych, z nabywaniem wiedzy, z twórczym kształtowaniem otaczającej rzeczywistości (Zarys Historii Religii, str. 354). Można zatem uogólnić, że judaizm był — i jesl kultem amnezy, zapomi­nania swych grzechów, pitagoreizm zaś kultem anamnezy, platońskiego przypomi­nania sobie nieśmiertelnych idei stwórczych.

I właśnie ten pitagorejski model życia trzeba koniecznie przypomnieć, jeśli się mamy wyzwolić od obowiązkowej dzisiaj, dewastującej zarówno ludzkie dusze jak świat zewnętrzny, pracowitej bezmyślności jaką narzucili ludzkości przedsiębiorcy i intelektualiści, wywodzący swą liberalną kulturę „bezgrzesznego bandytyzmu” od kanonu postępowania biblijnych Lewitów.

Zakopane, maj 1995

 

 

[*]Jezus, potraktowany jako pogański, odkupicielski “baranek boży” winien uosabniać wszystkie możliwe grzechy ludzkości. Celnie to zauważył Marcin Luter:Wszyscy prorocy wiedzieli, że Chrystus będzie największym rozbójnikiem, cudzołożnikiem, złodziejem, łotrem, bluźniercą, itd. – od którego nie było w świecie większego.Lutrowi zabrakło odwagi, aby dopowiedzieć, że i sam, błogosławiony przez wszystkich proroków, Bóg Stwórca też musiał być wyjątkowym ŁOTREM: dla chrześcijan bowiem – a więc i dla Lutra – Chrystus jest jedną z trzech postaci tego samego Boga.

** Pod koniec wieku XX staliśmy się świadkami „amputacji” ludzkich sumień na masową wręcz skalę. W Polsce w przeprowadzeniu tego zabiegu najzwyklejszego wręcz odmóżdżania specjalizuje się Unia Wolności, której członkowie (zazwyczaj byli działacze PZPR), oczyścili się ze swych win, fachowo je zrzucając na „komunistów”. I używając słów starożyt­nego hochsztaplera Św. Pawła z „I-go Listu do Koryntian”, nowo nawróceni Unici mogliby rzec bez żadnej w swym sercu obłudy:  „Umarliśmy dla skażonego komunizmu, wzbudzeni — i to w jednej chwili, w oka mgnieniu —zostaliśmy dla nieskazitelnej Europy (to znaczy Pieniądza)”. Przy okazji własnego „oczyszczania się z grzechów”, dysponująca gigantycz­nym aparatem propagandy, nowoczesna, ponadnarodowaUnia Lewitów”, na drodze do ZIEMI OBIECANEJ kapitalizmu, skutecznie wymordowała Polaków pamięć o bez­troskim życiu w DOMU NIEWOLI, czyli komunizmie.


 

 

KOMENTARZE

 • bóg oszustów, złodzieji i morderców
  Pambuk legalizuje oszustwa i zabójstwa swoich wybrańców. W pewnym sensie ukarał króla dawida (a właściwie jego dziecko śmiercią) za przelecenie mężatki - żony uriasza ale tylko za to, że david nie zachował odpowiedniej kolejności bo zamiast najpierw uśmiercić uriasza i dopiero potem przelecieć żonę to on najpierw ją przeleciał a dopiero potem wysłał uriasza na śmierć. Natomiast po wyeliminowaniu prawowitego męża w pełni zalegalizował ten związek dając im za syna przebiegłego salomona, który dorobił się niesamowitego majątku.
 • @ Autor - 5*
  DK
 • @
  Trochę refleksji.

  Ogólnie - bardzo ciekawe ujęcie, chociaż nie do końca umotywowane.
  Uznanie pisma za rzecz niewłaściwą (pochodzące od szatana) to nie wytwór umysłów Egiptu, a znacznie wcześniej pojawiło się w Sumerze, czy wśród Ariów.
  Ani Awesta, ani Wedy nie były spisane. Zapis nastąpił (częściowo) po inwazji muzułmańskiej, gdzie muzułmanie (za poduszczeniem żydowskim) wprowadzili pojęcie "ludu księgi", który miał większe prawa niż zwykły giaur. Mahabharata została spisana dopiero niedawno.

  Co do judaizmu.
  Mimo zastrzeżeń, autor traktuje Biblię jako opis wydarzeń, gdy jest to zwykła haggada.
  Nie było wędrówki przez pustynię. Rola Mojżesza jest zupełnie inna. Całość tekstu jest zręczną kompilacją kapłańską - dostosowywaną stosownie do okoliczności.
  Choćby sprawa tablic.
  Przecież to nawiązanie do Szmaragdowych Tablic Hermesa Trismegistosa. Fakt, że pierwsze dane przez Boga tablice Mojżesz rozbił - wskazuje, że nastąpiło odżegnanie od dawnej tradycji, a prawo żydowskie jest dziełem Mojżesza, bo on wykuł nowe napisy na tablicach (w jakim piśmie???).
  Podobnych zafałszowań jest mnóstwo.

  Reszta - rozważania o odpowiedzialności, zamazywaniu win itd. są ciekawe.
  Jednak należy to rozpatrywać w kontekście celu jakiemu mają rozważania służyć. Tu brak jest takiej konstatacji.

  Postronnym podaję, że nastąpiła scysja między mną, a autorem z racji tego, że wskazałem konieczność odrzucenia dotychczasowej interpretacji wiedzy na te tematy. A autor notki nie mógł się zgodzić, gdyż to podważa jego rozumienie rzeczywistości.
  Nie znaczy, że cała wiedza jest bez sensu, ale bez kodu wyjaśniającego prowadzi do błędnych konkluzji.

  Odrzucenie starego myślenia jest związane z odrzuceniem siebie (zaparcie się siebie), gdym nasze jestestwo ukształtowane jest nabytą wiedzą i doświadczeniami, które są nam sączone tworząc świadomość.
  To trzeba odrzucić i zinterpretować na nowo w innym duchu rozumienia.
  Mało jest ludzi zdolnych do takiej przemiany, ale bez tego nie da się zmienić rzeczywistości.
 • Błedne podejście
  Wskażę na tylko jedną sprawę, bo odniesienie się do wszystkich błedów wymagało by dysertacji, na którą powyższy tekst nie zasługuje.

  "z punktu widzenia fizjologii oraz psychologii, złożenie krwawej ofiary z „kozła ofiarnego” — w nadziei czy to na „odkupienie” winy czy na „wkupienie się” w laski boga jest formą podwójnego morderstwa"

  Należy patrzeć się w ówczesnym kontekscie historycznym a nie w perspektywie z końca XX wieku. Otóż inne religie też składały ofiary, często z ludzi a nawet małych dzieci. Ograniczenie ofiar do zwierząt było postępem.

  Co do "odkupienia winy" wskazuje to na wprowadzenie pojęcia winy i niewinności czyli wymiaru moralnego, tak obcego pogańskim Grekom czy Germanom.
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:33:46
  "ani Wedy nie były spisane"

  Pan to chyba obrzezany pastuszek znad Synaju..

  Za Wiki: (co to kłamie na naszą niekorzyść)
  "Według teorii o najeździe Ariów na Indie za moment powstania Wed przyjmuje się umowną datę ich przybycia – czyli ok. 1800 r. p.n.e. (choć prawdopodobnie część tekstów powstała wcześniej). Nie ma zgody co do tego, kiedy zakończono tworzenie zbiorów, ponieważ jednak kanoniczne teksty buddyjskie cytują fragmenty sanhit (a także brahman, aranyak i wczesnych upaniszad), zakłada się, że redakcję zakończono przed drugą połową VI w. p.n.e. Wobec tego umowne daty powstawania Wed to 1500-500 r. p.n.e."

  Dodam o głagolicy: http://spartakus.neon24.pl/post/135563,glagolica
  Mając na względzie moją notkę i wpis z żydopedii, mam dysonans poznawczy, w przeciwieństwie do Autora i Ciebie, mam wrażenię, że kłamstwo mnie otacza, a Wy jak te dwa barany, za rogi wzięliście się, bez zastanowienia :((


  Autor notki musi być pasożydem, walczy z chrześcijaństwem zarazem powołując się na stary testament, tylko une tak robią..
  ST to mitologia obca mi (nie napiszę nam, bo Wy Une), oboje kłamiecie, mataczycie, żyda wielbicie, gardzę Wami.. Polakami nie jesteście!!!!!!!!!!!
  Odrzucenie żyda Jeshue i całej tej religii stworzonej jako lekki judaizm do podbicia Świata może pozwolić Wam, na bycie Polakami Słowianami.

  Teraz oboje jesteście filosemitami, takimi kundlami, co to zapomnieli, że Polak to nie żyd, a swą mitologię i osiągnięcia ma.. Tak jak Jehowi, Chrystusowi i inne mafie na Neonie podtrzymujecie 2000-letni mit żyda.
  Bezmyślnie? może.. wątpię.. trzeba być chyba pasożydem, aby o nich pisać i ichniej religii.. utwierdzać tę świadomość w umysłach czytelników..


  PO ZA ŻYDAMI JEST CAŁY ŚWIAT!!!!! RZYGAM TYM WASZYM ŻYDOWSTWEM WYCHODZĄCYM Z MEGO EKRANU KOMPUTERA!!!!!
 • W świecie powtórek
  .
  i wszelkiej zbrodni, „albowiem oni nie wiedzą w co wierzą”

  „W przeszłości tak właśnie zachował się Św. Jakub-oszust”-Izrael (ten, który z Bogiem walczył).

  nie w przeszłości, tylko we wcześniejszej opowieści, aby nie rzec baśni.

  Jak widać autorzy tory i późniejszych opowieści powielają nierzadko wcześniejsze wzorce. Do przypadku św. Pawła nawiązuje też inny tekst o Muawii.

  - https://zygumntbalas.neon24.pl/post/143474,wejscie-armii-usa-do-europy-w-1917-roku#comment_1533755

  „Panujące kręgi zawsze będą się starały przechwycić kontrolę nad nową ideologią czy religią, ...”

  Przypadek Pawła (Saula) też na to wskazuje, przypomnieć należy, że podróże Pawła inspirowane były zbiórką pieniędzy na rzecz kapłanów świątyni w Jerozolimie, chodziło o wykorzystanie siły finansowej nowej religii na potrzeby kapłanów świątyni, a więc zgodnie z postawioną tezą.

  „Gdyby ziemski, zwykły ojciec postąpił ze swoim dorosłym synem na podobień­stwo „Boga” Św. Pawła, to byśmy powiedzieli, że jest on człowiekiem niezwykle podłym. ”

  To też jest w gruncie rzeczy powtórzenie motywu z ofiarowaniem Izaaka, tora, bereszit rodz. 22.

  - https://www.biblest.com.pl/1NBGPDF/ST.1.IKsiegaMojzeszazeWstepem.pdf

  „Mile Bogu uczynki tych starożyt­nych „nadludzi” ”

  Przypomnijmy, że ten model był dla nazistów tak kuszący, że skopiowali nie tylko „nadludzi” ale także barbarzyństwo Purim.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/jak-zrobic/

  Tora/judiazm ma w istocie wszelkie cechy instrukcji przestępstwa i zbrodni.

  Znamienna jest wykładnia odpowiedzialności za zbrodnicze czyny, także wobec ludności żydowskiej. Żydostwo z niebywałym zacięciem oskarża nieżydów nawet o bezczynność wobec cierpień ich ziomków, inny jest stosunek żydowskiego prawodawstwa wobec żydowskich zbrodniarzy wojennych i wobec ludności żydowskiej (judenraty, policja żydowska, gestapo żydowskie, szmalcownicy), wystarczy, że taki usprawiedliwi swe zbrodnie troską o własne przeżycie, jest wolny od winy. Izrael i odbiorcy rent nazistowskich w tym kraju to w dużej mierze takie właśnie przestępcze/zbrodnicze elementy. Częste dymisje polityków w Izraelu potwierdzają, że tamtejsza kasta polityczna rekrutuje się z elementów przestępczych.
 • @Laznik 15:14:09
  drążycie temat.. po co?
  sprawa jest jasna!
  syjonizm jako narodowy socjalizm powinien być tępiony przez UE jak nazizm. ONZ sprawę broni atomowej w Izraelu powinien wyjaśnić..
  Judaizm ze swoim Talmudem powinny zostać zdelegalizowane w Polsce niczym Mein Kampf. Szowinistyczny i brutalny ST powinien być dozwolony od 18 roku życia.
  NT jako jedna z wielu mitologii.. grecka i rzymska są nam bliższe, ale mamy też swoją, a o wedach? (z mojej wiedzy wynika, że to biali Ariowie z terenów Europy wschodniej stworzyli państwowość/klasowość w Indiach, a nie na odwrót.)
  Jeszue jak i Szaweł byli żydami, ich religia to nie jest religia polska.

  To są podstawy zmian, abyśmy mogli dyskutować o propozycjach Nikandera, bez tego ch.. d.. i kamieni kupa :((((
 • @wk..ny 15:13:37
  Aleś się synciu zapienił.
  Ot typowy wk...ny.
  Chyba ci TzW widły w d... wsadził, jak to u was między poznaniakami w zwyczaju.
  I to stąd...
 • @wk..ny 16:04:52 wypisuje z zacięciem: drążycie temat.. po co? sprawa jest jasna!
  i wcześniej zapewnia:

  //PO ZA ŻYDAMI JEST CAŁY ŚWIAT!!!!! RZYGAM TYM WASZYM ŻYDOWSTWEM WYCHODZĄCYM Z MEGO EKRANU KOMPUTERA!!!!!//

  No to niech POKAŻE dokładniej, w którym to miejscach Planety znajduje się ten "ŚWIAT BEZ BEZ ŻYDÓW", który wk..ny tak lubi. (Pod takim to tytułem po angielsku, wydano wreszcie w 1951 roku, broszurkę K. Marksa "Zur Judefrage", wydaną przezeń już w roku 1844, a po polsku, pod tytułem "W kwestii żydowskiej" już w 1896 w Londynie. Czytać https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1843/w_kwestii_zydowskiej.htm

  https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41djrFZ7SNL._SX311_BO1,204,203,200_.jpg

  Jeśli zaś chodzi, o miejsca, w których wk..ny może odpocząć sobie od ŻYDOSTWA to pozostały tylko dwa lub trzy takie: Korea Północna, Kuba oraz Naddniestrze.

  I tylko w świetle RZECZYWISTOŚCI jaką reprezentują te 2-3 niewielkie państewka, mamy "podstawy zmian, abyśmy mogli dyskutować o propozycjach Nikandera, itd."

  A to, że poruszam problemy, omawiane przecież już wcześniej, jak chociażby przez antycznego filozofa Celsusa? (Nb. Wydawnictwo "Wojny Bogów" ma nazwę 'Nowy Celsus'.)

  Jest taka bardzo stara rzymska zasada uczenia się, REPETITIO MATER STUDIORUM EST. Abyśmy zupełnie nie zapomnieli, jaka to "Siła Przyrody" tworzy, z niebywałym zacięciem, CYWILIZACJĘ T-P-D:
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/06/T-P-D-3.jpg
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:17:53
  żałuj, żem nie koło Ciebie.. jednym strzałem z pięści ukróciłbym Twe męki..
 • @Berkeley72 18:05:33
  "może odpocząć sobie od ŻYDOSTWA to pozostały tylko dwa lub trzy takie: Korea Północna, Kuba oraz Naddniestrze"

  Chyba tylko Korea Pólnocna, a nawet i to nie jest pewne.

  Zastanawia mnie Arjanek, on za dużo protestuje (methinks he protests too much) aby być czystej krwi Aryjczykiem ;)
 • @Berkeley72 18:05:33
  Zapomnijmy o tym, nie piszmy.. to samo umrze. Wy tylko dolewacie oliwy do ognia.. To nie nasze, a przynajmniej nie moje!!!!
 • @wk..ny 18:18:18
  "jednym strzałem z pięści ukróciłbym Twe męki.."

  Taki Pan silny? A co jeśli Pan Wojtas jest silniejszy?
 • @wk..ny 18:18:18
  A kto by ci synciu rączkę rozbujał? Chyba mamusię poproś o wsparcie.
 • @wk..ny 18:22:27 Rak (tj. NOWOTWÓR) umiera dopiero wtedy, gdy zeżre wszystko
  wk..ny napisał:

  //Zapomnijmy o tym, nie piszmy.. to samo umrze.//

  Cywilizacja TECHNIKI - PIENIĄDZA - oraz DUPY o komforcie marzącej, to jest EKONOMICZNY NOWOTWÓR ZŻERAJĄCY PLANETĘ ZIEMIA. Ze względów psycho-motorycznych (zwanych Prawami Lamarcka, obecnie całkowicie zapomnianymi - patrz Lamarckizm kontra kapitalizm - http://markglogg.eu/?p=445 ) będzie ten NOWOTWÓR ulegał SYSTEMATYCZNEMU UPROSZCZENIU w swej budowie i w jego agresywnych zachowaniach. Tylko wyprodukowanie oraz rozpowszechnienie (w skali świata) odpowiednich PRZECIWCIAŁ ANTY T-P-D, może zahamować jego ekspansję.

  Według historyka nauki Lynn White jr. (1967) tylko dwie "herezje" judeochrześcijąństwa były w stanie przyhamować rozwój tego PLANETARNEGO RAKA. Były to ISLAM oraz KOMUNIZM, obecnie prawie już MARTWY
 • @Berkeley72 18:58:37 Prośba do Pan(i) Krystyny Trzcińskiej: Spokojnie, spokojnie, nie wszystko naraz
  Bo znakomita część komentatorów nie da rady tego W TAKIEJ ILOŚCI od razu przetrawić. Proszę pozostawić mi możliwość publikowania kolejnych rozdziałów w ich oryginalnej kolejności. Przyrzekam, że co 2-3 dni ZAŁADUJĘ CAŁOŚĆ, (oczywiście ku uciesze konsumpcyjnej wk..wionego)
 • @Berkeley72 20:10:59 Ta sama prośba do "Pedanta". Zachować umiar, wszystko wkrótce zostanie opublikowane,
  ci co bardzo sie spieszą, proszę czytać tutaj całość:

  https://markglogg.eu/?p=604

  w języku słowackim:

  http://www.szcpv.org/05/marek.html
 • @Berkeley72 18:58:37
  „Według historyka nauki Lynn White jr. (1967) tylko dwie "herezje" judeochrześcijąństwa były w stanie przyhamować rozwój tego PLANETARNEGO RAKA. Były to ISLAM oraz KOMUNIZM, obecnie prawie już MARTWY”

  No to się historyk wysilił: leczenie dżumy cholerą, albo odwrotnie. Komunizm nie jest martwy, jest tylko przepotwarzony. Islam również ma się coraz lepiej.

  Za wpis 5*
  Nie bez kozery koścół katolicki zabraniał owieczkom czytania Biblii. Zastanawia jednak, jak protestanci i inni, studiujący Biblię 24\7 nadal mogą modlić się do Jahwe, bliźniaczego brata Allaha i uważać go za Stworzyciela i utożsamiać z miłością.
 • AUTOR
  BOGIEM STAREGO PRZYMIERZA RÓWNIEŻ BYŁ PAN JEZUS!

  Cytat z artykułu:

  "Stąd właśnie Jezus nazwał Boga Ojca żydów Szatanem, a gnostycy traktowali starotestamentowego Boga jako symbol ZŁA".

  Dobrze Ty się czujesz? Czytałeś ten fragment, czy usłyszałeś przez ścianę?

  Izraelici powoływali się na Pana Boga Starego Przymierza lecz nie wykonywali Jego Poleceń dlatego Ojcowski Syn stwierdził, że Bóg Ojciec nie jest ich Bogiem tylko szatan! Tak samo jak Panem Bogiem katolików nie jest Pan Jezus i Bóg Ojciec lecz również szatan.

  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • byłoby z mej strony zaprzaństwem
  .
  @Berkeley72 20:30:05

  nie uznać ciekawej analizy Marka Głogoczowskiego, tym bardziej, że dokumentuje ona znakomicie moje własne uwagi

  @Laznik 15:14:09

  a w szczególności tezę „albowiem oni nie wiedzą w co wierzą”.

  Jeśli wykładnia Głogoczewskiego choć w części jest w zgodzie z prawdą, to niech Bóg ma nas w opiece ! To ukrzyżowaliśmy go ponownie współdziałając z tą zbrodniczą bandą.

  Kolejną erupcję wiary można też tak ująć:

  - https://bmiroslawska.pl/gdy-chodzi-o-honor-nie-mozna-milczec/#comment-117
 • @57KerenOr 15:04:08 Otóż Żydzi uważali się za LUD MOJŻESZOWY
  A Mojżesz, zaznaczając, że działa w imieniu swego BOGA "ja Jestem" (imitacją Brahma), nakazał takie zbożne czyny swemu Ludowi:

  !. OKRAŚĆ naiwnych Egipcjan w momencie Wyjścia z tego, goszczącego żydów przez 400 lat kraju (Wj 12: 35-36):

  //35 Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. 36 Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan//

  2. Nakazał lewitom (elicie kapłańskiej Izraela) WYMORDOWAĆ aż 3 tysiace ich "braci synów", którzy nie ukorzyli się przed kamiennymi tablicami z Dekalogiem (Wj 32: 27-29):

  //27 I rzekł do nich: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: "Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego"». 28 Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów7. 29 Mojżesz powiedział wówczas do nich: «Poświęciliście8 ręce dla Pana, ponieważ każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Niech Pan użyczy wam dzisiaj błogosławieństwa!» //

  I co, nie było to wykonywanie PODŁYCH POLECEŃ ICH BOGA im przekazywanych, po wielokroć, przez Mojżesza? Dekalog to była/jest wskazana w Biblii TARCZA-LUSTRO odbijające wszelkie podejrzenia iż chodzi tutaj o BANDĘ BEZWZGLĘDNYCH RABUSI ZIEMI ("jaskinię zbójców" wg. Jezusa):

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/07/Cechy-boga-Jahwe.jpg
 • @
  Niczego, o czym wczesniej nie wiedzialam, nie znalazlam, za to przerazenie obudzily BYKI ortograficzne i stylistyczne.
  Kilku komentujacym medrcom zalecilabym korepetycje.
  Takze z kultury jezyka.
  Co to za paskudztwa ?!?
 • @Berkeley72
  KŁAMIESZ CZYTELNIKÓW!

  Przed chwilą źle rozumiejąc cytat Biblijny oskarżyłeś Pana Jezusa o to, że Pan "Jezus nazwał Boga Ojca żydów Szatanem".

  I co zabrakło Ci odwagi by przyznać się do błędu?

  Wyprowadzasz ludzi na manowce swoim nieprzemyślanym i niesprawdzonym pisaniem! Owi ludzie również nie namyślając się zbyt długo klepią Cię po ramieniu! Ale... kłamiesz!

  http://m.neon24.pl/90c8bfd9869b3ab39032d275965a0761,13,0.jpg

  O Mojżeszu, Jakubie i Ezawie porozmawiamy może trochę później! Najpierw musisz się przyznać do błędu i herezji na temat opisany powyżej!


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png
 • @ALL
  http://57kerenor.neon24.pl/post/147981,berkeley72-ktory-klamstwa-na-temat-pana-boga-pisze


  http://m.neon24.pl/5d0312bdbb52447105f3675bbab195cb,0,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031